اولین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي دوم متوسطه (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
  صفاییه، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
صفاییه، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
صفاییه، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری، مرکز آموزشی علمی فرهنگیان شماره 2 قم (سالن کنفرانس)
ساعت
18/30
18/30
10
10
18/30
18/30
18/30
روز
دو شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
دو شنبه
دو شنبه
دو شنبه
تاريخ
98/8/20
98/8/21
98/8/23
98/8/23
98/8/27
98/8/27
98/8/27
موضوع
کارگاه آموزشی نقدو بررسی فعالیت های   کتاب زمین شناسی پایه یازدهم
کارگاه آموزشی درس علوم و فنون و رفع اشکال
کارگاه آموزشی روش تدریس فلسفه پایه دوازدهم
کارگاه آموزشی تحلیل و بررسی سوالات کنکور و سوالات  امتحانات نهایی 98-97
کارگاه آموزشی روش تدریس فیـزیک پایه دهم
کارگاه آموزشی درس پژوهی(با محوریت کتاب جامعه پایه دهم)
کارگاه آموزشی حل مسائل اقتصادی کتاب درسی و مسائل روز
گروه درسي
زمین شناسی
ادبیات فارسی
فلسفه و منطق
عـربی
فیـزیک
علوم اجتماعی
اقتـصاد
رديف
1
2
3
4
5
6
7