نتـایج عملكرد اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی دوم متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قـم (سال تحصیلی 98-1397)

ردیف

منتخب کشوری

عنوان مقاله/مسابقه/جشنواره کشـوری

درس

رتبه کشوری

ناحیه

1

بتول کریمی راهجردی

جشـنواره تدریس (غیرحضوری)

فیزیک

اول

3

2

سید محمد علی صمدانی اقدم

جشـنواره طراحی سوال ریاضی 3 (غیرحضوری)

ریاضی

برگزیده

2