چهارمین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي98-1397)

ادبیات فارسی (فراخوان مهارت خواندن)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه نصیری پور

2

شهید برقعی

 

دوم

استانی

2

زهرا خاکباز

4

شاهد نجمیه

 

دوم

ناحیه ای

3

منصوره چاوشیان

4

حاج محمد ایزدی

 

سوم

ناحیه ای

4

قدرت ا... آذرنیا

2

شهدا

 

سوم

ناحیه ای

5

سید علی حسینی

1

امام صادق(ع)

 

سوم

ناحیه ای

زبان انگلیسی(آزمون آنلاین با عنوان آیه های قرآن مرتبط با vision  )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طاهره قائمی امیری

1

حضرت زهرا (س)

 

سوم

ناحیه ای

2

خدیجه محمدی

2

شهید برقعی

 

سوم

ناحیه ای

3

معصومه سردارزاده فیروز آبادی

4

حاج محمد ایزدی

 

چهارم

ناحیه ای

4

عزیز ا... رئیس میرزایی

کهک

آزادگان

 

چهارم

ناحیه ای

زبان انگلیسی(فراخوان نقد و بررسی کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

حسن حیدری

2

شهدای نیروگاه

 

دوم

استانی

2

فهیمه اسماعیل زاده

4

فرزانگان

 

سوم

ناحیه ای

زبان انگلیسی(جشنواره تهیه فیلم های آموزشی کوتاه از کتاب زبان  پایه دوازدهم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

جواد مرادی

2

نور

 

اول

استانی

زبان انگلیسی(جشنواره طراحی سوال برتر کتاب زبان  پایه دوازدهم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهره خان بابایی

1

حضرت زهرا(س)

 

اول

استانی