نتایج مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان پایه دهم (سال تحصیلی 98-1397 )

ردیف

نام ونام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

امتیاز نهایی

رتبه

1

شیدا باوفا

3

حضرت معصومه(س)

430

اول

2

زهرا شیرخواه

3

زینب رحمتی خواه

1

آیت ا...بهاءالدینی

424.25

دوم

4

فاطمه اله دادی

5

علی پریز

1

طاهباز

366.25

سوم

6

حمیدرضا منتظر یزدی

7

محدثه محمدی

4

شاهد نجمیه

361.25

چهارم

8

فاطمه معصومه رشیدی

9

فاطمه شیرزادی

2

مهدیه

340

پنجم

10

فاطمه دهقان

11

مهدی خبازی

3

شهید فهمیده

318.75

ششم

12

علیرضا یوسف وند

13

ابوالفضل قاسمی

2

شهدای نیروگاه

286.5

هفتم

14

مهدی جعفرزاده

15

هستی کریمی

4

شهید قرائتی

276

هشتم

16

فاطمه پوررحیمی