پوستر روز آزمایشگاه و شیوه نامه آن

ضمن گرامیداشت 11 آبان ماه ، روز آزمایشگاه شیوه نامه و پوستر ارسالی از دبیرخانه راهبري کشوري آزمایشگاه علوم تجربی مستقر در استان مرکزي پیوست می گردد.

مقتضی است مستندات اجراي برنامه مربوطه در قالب لوح فشرده حداکثر تا تاریخ 98/8/30 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه نواحی و مناطق ارسال گردد.

لینک دانلود بخشنامه اداره کل