جشنواره تدریس هندسه غیر حضوری پایه دهم

جشنواره تدریس غیر حضوری هندسه دهم  از مباحث  چند ضلعی ها صفحه54  الی56 یا از بحث تفکر تجسمی  صفحه87  الی91 

 همکاران عزیز جهت شرکت به گروه ناحیه  و سرگروههای مربوط مراجعه فرمایید.