کارگاه نقد کتاب دهم

همکاران  گرامی کارگاه نقد  ریاضی دهم  مورخه 95/9/15 در ضمن خدمت ناحیه سه قم  راس ساعت 4 عصر برگزار می گردد.