دومین کارگاه آموزشی گروه آزمایشگاه

دومین کارگاه آموزشی گروه آزمایشگاه استان قم

                      با موضوع  :

مدیریت مواد زائد و پسماند

تاریخ برگزاری :26 آذر ماه1397

 ساعت برگزاری : 18/30

محل برگزاری : چهار راه غفاری - خیابان ایستگاه - خانه علوم و فنون