پنجمین کارگاه گروه زبان انگلیسی

پنجمین کارگاه گروه زبان انگلیسی استان قم برگزار خواهد شد.

موضوع کار گاه:

lesson3: title, impact' get ready

استاد: آقای دکتر شاه احمدی

زمان: سه شنبه 95/10/7  ساعت: 8 صبح

مکان: سالن همایش اداره ناحیه 2