کارگاه آموزشی درس اقتصاد

به اطلاع همکاران گرامی می رساند که کارگاه علمی -آموزشی درس اقتصاد دهم با محوریت رفع اشکالات و ابهامات درسی ،درروز پنج شنبه مورخ 95/10/30 در محل دبیرستان شاهد نجمیه به آدرس :بلوار امین-20متری گلستان کوچه 15 ، ساعت 12-10 برگزار می گردد.