نکات تکمیلی Excel

کاربران عزیز

آنچه پیش روی شماست مجموعه ای از نکات کاربردی و تکمیلی از Excel  است که توسط گروه آموزشی رایانه نظری استان تدوین شده است . امید است مورد استفاده شما قرار بگیرد .