فرخوان تولید محتوای الکترونیک

دبیرخانه کشوری زیست شناسی برگزار می کند:

 مسابقه تولید محتوای الکترونیک از کتاب زیست شناسی(1) پایه دهم

فصل 3 ( صفحات 51-47)  تبادلات گازی بخش مبادله ای 

فصل 6 ( صفحات102-99) واکوئل محلی برای ذخیره

زمان ارسال آثار تولیدشده به نواحی: 95/10/20

مسابقه طرح درس نویسی از کتاب زیست شناسی (1) پایه دهم

فصل 3 ( صفحات 51-47)  تبادلات گازی بخش مبادله ای 

فصل 6 ( صفحات102-99) واکوئل محلی برای ذخیره

برای دریافت فایل خام طرح درس اینجا کلیک کنید

زمان ارسال به نواحی : اسفندماه 95