برگزاری کارگاه استانی

گروه زیست شناسی استان قم برگزار میکند:

همایش استانی دبیران زیست شناسی استان

 

موضوع: کاربرد سلولهای بنیادی در درمان

مکان: سالن همایشهای اداره آموزش و پرورش ناحیه  3  ( آدرس - خیابان شهید بهشتی- 24 متری شهید مطهری)

زمان: دوشنبه  سیزدهم دیماه  95

ساعت: 10 صبح

* به کلیه همکاران زیست شناسی شرکت کننده در همایش گواهی دانش افزایی اعطا خواهد شد.