جلسه بررسی کتاب دهم

جلسه بررسی کتاب دهم روز سه شنبه  مورخ شانزدهم آذرماه نودو پنج با  همکاری گروه ناحیه 2 استان برگزار می گردد. از همه دبیران زیست شناسی استان برای این جلسه دعوت به عمل می آید.

زمان : سه شنبه شانزدهم اذرماه 95 ساعت شانزده

مکان: سالن گردهمایی هایی آموزش و پرورش ناحیه 2