اسامی و روزهای حضور سر گروه‌هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه استان قم (سال تحصيلي98- 1397)

روزهای حضور
دو شنبه و چهارشنبه
چهارشنبه
شنبه و دوشنبه
شنبه و دوشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
شنبه ،یکشنبه ، دوشنبه وسه شنبه
شنبه و سه شنبه
دو شنبه
دو شنبه
دو شنبه
شنبه
شنبه
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه
شنبه
دو شنبه
دو شنبه
شنبه و دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
دو شنبه
دو شنبه
شنبه و سه شنبه
شنبه و سه شنبه
سه شنبه
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
---
---
نام و نام خانوادگی
علي رضا سليماني
کلثوم سید حسینی
فاطمه حسینی
بهیه احمدی
زهره نصرت
پروانه خدایی
جمیله یوسفی
زهرا رنجبر تیلکی
محمد حلي
لیلا بوستانچی
سیدمحمدحسینی
مریم صدیق پور
علی عبدالمحمد
فاطمه عاشوری
زهره شرف الدین
مولود ارقند
میترا آزادگان
مریم توکلی راد
راهيه سادات هاشمي
علی اکبر ارجمند
غلامرضا صادقی
منصوره میراب زاده
انسیه دانایی
ملیحه احمدی
جابر عاشوری
فاطمه عامری
حسین علی عباسی
لیلا کریمی اصل
مرتضی مظفریان
حمیده  انصاری
سعیده باطنی
فاطمه سادات كريمي
اسماعیل مطیع
آمنه زمانی
خديجه کهربی
فرزانه شریفی
اکرم آقایی
صدیقه خان احمدی
گروه درسی
آمادگي دفاعي
آمادگی دفاعی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
اقتصاد
تاریخ
تاریخ
دین و زندگي
دین و زندگي
قرآن+ دینی
رایانه نظری
رایانه نظری
ریاضی
ریاضی
ریاضی
روان شناسي
روان شناسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زمین شناسی
زمین شناسی
شیمی
شیمی
عربی
عربی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی
دبیرخانه کشوری فلسفه ومنطق
دبیرخانه کشوری فلسفه ومنطق
دبیرخانه کشوری فلسفه ومنطق
فیزیک
فیزیک
فیزیک
آزمایشگاه علوم
آزمایشگاه علوم
مديران
مديران
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

 

 

تلفن تماس با گروه های آموزشی

 اداره کل درایـام هفـته

37757214

37715350 - 37715045

ساعت تماس درایام هفته

8 لغایت 12